AS “Dobeles dzirnavnieks” ir kļuvis par iniciatīvas “Misija nulle” dalībnieku. 2023.gada 20.oktobra svinīgajā uzņemšanā, tika parakstīta harta, kas apliecina mūsu mērķi padarīt darbinieku veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām visos uzņēmuma procesos. Šī harta ir mūsu brīvprātīga apņemšanās turpināt uzlabot darba drošību uzņēmumā, veicinot darbinieku labklājību un veselību.

Misija nulle mērķu sasniegšanai mēs apņemamies: 

 • Publiski noteikt nulli negadījumu kā ikgadējo uzņēmuma mērķi darba aizsardzībā. 
 • Veidot un uzturēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, ievērojot normatīvos aktus, un tiekties uz augstākiem standartiem.  
 • Visus darbiniekus izglītot un iesaistīt uzņēmuma drošas darba vides veidošanā. 
 • Nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi un regulāru uzraudzību nodarbinātības un darba aizsardzības jomā, regulāri par tām informējot darbiniekus. 
 • Veidot dialogu un sadarboties ar darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai, īstenojot labas prakses, kopīgi sasniegtu augstus drošības standartus. 
 • Pastāvīgi pilnveidot darba metodes un procesus veselības aizsardzības un darba drošības jomā. 
 • Neslēpt un izmeklēt ikvienu notikušu vai gandrīz notikušu nelaimes gadījumu ar mērķi uzlabot darba vidi un novērst negadījumu atkārtošanos. 
 • Ieviest un uzturēt uzņēmumā praktisku risku ziņošanas sistēmu. 
 • Realizēt Misijas Nulle informatīvās kampaņas un aktivitātes. 
 • Kopā ar citiem hartas parakstītājiem atklāti runāt par aktuālo situāciju, izaicinājumiem un sasniegumiem drošības jomā, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu informāciju. 
 • Organizēt savstarpējas pieredzes apmaiņas vizītes un piedalīties tajās. 
 • Līdzdarboties Misijas Nulle satura veidošanā un regulāri piedalīties aktivitātēs. 
 • Labticīgi īstenot Misijas Nulle apņemšanās un būt par atbalstu un iedrošinātāju citiem uzņēmumiem un darbiniekiem, kuri vēlas uzlabot veselības aizsardzības un darba drošības standartus. 
 • Ar savu darbību nepieļaut aktivitātes, kas ir pretrunā ar Misijas Nulle sasniedzamajiem mērķiem. 
 • Informēt darbiniekus un sadarbības partnerus par pievienošanos iniciatīvai “Misija Nulle” un tās aktivitātēm. 

Mēs vēlamies aicināt arī citus uzņēmumus pārdomāt savas iespējas uzlabot darba vidi un pasargāt savus darbiniekus.