AS “Dobeles dzirnavnieks”, reģistrācijas numurs 40003020653, (iegūstošā sabiedrība) un AB “Baltic mill”, akciju sabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem ar reģistrācijas Nr. 302639722 (pievienojamā sabiedrība), paziņo par reorganizāciju. Reorganizācijas veids: Pārrobežu apvienošana.

AS “Dobeles dzirnavnieks” akcionāriem reorganizācijas dokumenti ir pieejami virtuālā datu telpā, kurai pieejas tiesības var saņemt:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu aiga@dzirnavnieks.lv;
  • uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pārstāvāmā akcionāra rakstveida pilnvaru (ja attiecināms), klātienē AS “Dobeles dzirnavnieks” juridiskajā adresē darba dienās no plkst. 16:00-17:00, vienu darba dienu iepriekš piesakoties pa tālr. 29324853.

Iesniegumā jābūt norādītiem šādiem datiem: akcionāra vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, pasta adrese, elektroniskā pasta adrese, kontakttālrunis.