Akciju sabiedrība “Dobeles dzirnavnieks” informē, ka 2023. gada 25. jūlijā notika kārtējā akcionāru sapulce, par kuras norisi akcionāriem tika paziņots Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

Akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums:

  1. grozīt akciju sabiedrības “Dobeles dzirnavnieks” statūtus;
  2. atteikties no akciju apliecībām un tās anulēt;
  3. uzdot valdei veikt akcionāru reģistra datu aktualizēšanu.

Ņemot vērā minēto, akcionāram ir pienākums līdz 2023. gada 26.novembrim, ierodoties klātienē vai nosūtot pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu, iesniegt akciju sabiedrības “Dobeles dzirnavnieks” valdei tā rīcībā esošo akciju apliecību un aktualizēt akcionāru reģistrā ierakstāmos datus par akcionāru:

  1. vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
  2. adresi, kurā tas sasniedzams;
  3. elektroniskā pasta adresi, ja akcionārs piekrīt izmantot saziņai ar sabiedrību elektronisko pastu.

Pēc 2023. gada 27.novembra akcijas pāries akciju sabiedrības “Dobeles dzirnavnieks” īpašumā, ja:

  1. akcionārs nav AS “Dobeles dzirnavnieks” valdei iesniedzis tā rīcībā esošo akciju apliecību;
  2. akcionārs vismaz desmit gadus nav izmantojis savas akcionāra tiesības un veicis statūtos noteiktos pienākumus.

Saziņai lūdzam izmantot e-pasta adresi aiga@dzirnavnieks.lv, adresi: Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tālruni +371 29324853.

AS “Dobeles dzirnavnieks” valde